Contains the keyword Microsatellite

Type of Publication: Journal Article

2013
18
69 - 80
Journal Article
2010
3
179 - 191
Journal Article
2008
39
623 - 634
Journal Article
2007
272
S172 - S182
Journal Article
2007
272
S172-S182
Journal Article
2002
11
1499 - 1514
Journal Article
XML

User login